Somnology

Sleep-disordered breathing: statistical characteristics of joint recurrent indicators in ЕЕG activity

Year & Volume - Issue: 
Authors: 
Anton O. Selskii, Evgeniy N. Egorov, Rodion V. Ukolov, Anna A. Orlova, Evgeniya E. Drozhdeva, Sergei A. Mironov, Yurii V. Doludin, Mikhail V. Agaltsov, Oxana M. Drapkina
Heading: 
Article type: 
CID: 
e0401
DOI: 
10.15275/rusomj.2023.0401
PDF File: 

Prevalence of sleep disorders among physicians and nurses during COVID-19 pandemic

Year & Volume - Issue: 
Authors: 
Vladislav E. Karnaukhov, Ekaterina A. Narodova, Irina V. Demko, Natalia A. Shnayder, Valeriya V. Narodova, Diana V. Dmitrenko, Regina F. Nasyrova
Heading: 
Article type: 
CID: 
e0301
DOI: 
10.15275/rusomj.2022.0301
PDF File: 

Functional condition of inspiratory muscles in obstructive sleep apnea patients

Year & Volume - Issue: 
Authors: 
Anastasia I. Miroshnichenko, Adel K. Kunarbaeva, Konstantin M. Ivanov, Igor V. Miroshnichenko, Evgeniy E. Achkasov, Sergey A. Bondarev, Eduard N. Bezuglov, Alexey A. Popov, Leonid A. Gridin, Dmitry Yu. Butko
Heading: 
Article type: 
CID: 
e0108
DOI: 
10.15275/rusomj.2022.0108
PDF File: 

Best proxy market Buy Proxy List on Fineproxy site kqwa2.